Tietosuojaseloste

Peimarin Rakennuspalvelu Oy kerää ja käsittelee henkilötietoja perustaakseen, ylläpitääkseen ja hoitaakseen asiakassuhteita. Henkilötietojen käsittely perustuu tapauskohtaisesti joko rekisteröidyn henkilön suorittamaan yhteydenottopyyntöön, sopimukseen rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn henkilön välillä, lakisääteisten velvollisuuksien hoitamiseen tai rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Käsiteltäviä henkilötietoja ovat yhteystiedot sekä laskutusta varten tarvittavat tiedot, mukaan lukien henkilötunnus tietyissä tapauksissa. Henkilötiedot saadaan lähtökohtaisesti rekisteröidyltä henkilöltä itseltään, mutta julkisia osoiterekistereitä voidaan tarvittaessa myös käyttää. Henkilötietojen käsittely tapahtuu lähtökohtaisesti Peimarin Rakennuspalvelu Oy:n toimesta, mutta tiettyjä tietoja voidaan jakaa valikoiduille yhteistyökumppaneille, kuten esimerkiksi taloushallinnon palveluita tarjoavalle yritykselle. 

Peimarin Rakennuspalvelu Oy:n hallussa olevia henkilötietoja käytetään ainoastaan tässä tietosuojaselosteessa kuvattuun tarkoitukseen. Rekisterinpitäjän hallussa olevia henkilötietoja ei koskaan käytetä sähköiseen markkinointiin ilman rekisteröidyn henkilön suostumusta eikä niitä luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille ellei Rekisterinpitäjällä ole tähän lakisääteinen velvollisuus tai oikeus. Henkilötietoja ei myöskään siirretä Euroopan Union ulkopuolelle. 

Henkilötietoja säilytetään turvallisessa paikassa niin kauan, kuin asiakassuhteen ylläpitämisen tai lakisääteisten vaatimuksien takia on tarpeen. Kaikki henkilötiedot poistetaan, kun tarve niiden säilyttämiselle päättyy. Rekisteröidyillä henkilöillä on oikeus pyytää tietonsa nähtäväksi ja virheelliset tiedot oikaistuksi. Kirjallisen pyynnön saatuaan Peimarin Rakennuspalvelu Oy toimittaa tiedot kirjallisesti tai elektronisesti mahdollisuuksien mukaan 30 vuorokauden kuluessa. Peimarin Rakennuspalvelu Oy:llä on tällaisessa tapauksessa oikeus tarkastaa rekisteröidyn henkilön henkilöllisyys. Rekisteröidyn henkilön oikeutta tulla unohdetuksi ei voida toteuttaa ennen osapuolten välisen sopimussuhteen päättymistä. 

Rekisteröidyillä henkilöillä on oikeus tehdä Peimarin Rakennuspalvelu Oy:n toiminnasta valitus asiaa valvovalle viranomaiselle. Viranomaisen yhteystiedot ovat seuraavat: 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Ratapihantie 9
00520 Helsinki